Tấm lót dưới đường ray

Tấm lót dưới đường ray, hay tên gốc là tấm đệm đường ray, được sử dụng khi ray đi kèm với bê tông, hơn là gỗ, đoàn kè hay tà vẹt.

Trang chủ trước trang tiếp theo trang cuối trang:1/1trang hoàn toàn1hồ sơ