Măng sông ống nhựa

Măng sông ống nhựa được bắt với tà vẹt bê tông và liên kết với bu lông tà vẹt, nối tấm đệm đường ray và móc gắn ray cố định với đường ray.

Trang chủ trước trang tiếp theo trang cuối trang:1/1trang hoàn toàn1hồ sơ