Anfa, Alhnpark Trung tâm triển lãm Ankara.

Các triển lãm tiếp theo:InnoTrans 2012